Femårsresultat
MSEK 2022/2023 2021 2020 2019 2018

16 månader

       
Nettoomsättning 385.5 406.6 340.5 357.2
Bruttoresultat 176.3 202.0 157 181.3
Bruttomarginal 45.7% 49.7% 46.1% 50.7%
EBITDA 17.6 63.5 7.6 28.0
Resultat före skatt -19.0 28.2 -41.2 -13.6
Kassaflöde frän löpande verksamhet 54.3 37.2 9.2 17.9
Kassaflöde från investeringsverksamhet -9.5 -20.3 -10.2 -13.9
Resultat per aktie -0.19 0.24 -0.41 -0.21
Eget kapital per aktie, SEK 0.39 0.58 0.39 0.31
Soliditet 7.4% 12.4% 8.6% 6.1%
Antal anställda vid periodens slut 122 118 123 116