Pressmeddelanden

Wednesday, 22 April 2020

Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals ab (publ)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr. 556673–9164, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm.

 

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020, samt anmäla (i) sin avsikt att delta i stämman, samt (ii) om, och i så fall hur många (högst två), biträden som aktieägaren kommer medföra, till Bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 19 maj 2019.

Anmälan görs via Bolagets hemsida www.bluefishpharma.com, via e-post tanya.hesse@bluefishpharma.com, per telefon till 08-519 116 00 eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Märk kuvertet ”Bolagsstämma”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 19 maj 2020 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

Styrelsen i Bolaget har, under rådande omständigheter gällande COVID-19 (coronaviruset) och oro kring smittorisken, beslutat att erbjuda aktieägare som har anmält sig till årsstämman, möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ombud. Aktieägare som önskar sådant ombud får meddela detta till Bolaget och får därefter ett fullmaktsformulär där aktieägaren kan rösta Ja eller Nej till respektive beslutsförslag. Styrelsen anger i formuläret vilken person som ska företräda de aktieägare som utnyttjar möjligheten att lämna fullmakt på detta sätt. Bolaget tar den nuvarande COVID-19 situationen på allvar och ber därför ägarna att överväga denna väg att utfärda fullmakt istället för att närvara personligen. Ingen förtäring kommer att erbjudas på stämman.

Det kommer även att vara möjligt för aktieägare som anmäler sitt deltagande vid stämman genom ombud att följa stämman via konferenstelefon. Uppgifter till konferensen meddelas till anmälda aktieägare. Notera att konferensuppkopplingen från stämman förutsätter att minst hälften av de närvarande aktierna och rösterna på stämman röstar för ett sådant beslut.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Beslut om konferensuppkoppling
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Verkställande direktörens verksamhetspresentation
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut:
 1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 3. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 4. Beslut om förlängning av konvertibel lånet
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om konferensuppkoppling (punkt 2)

Notera att konferensuppkopplingen från stämman förutsätter att minst hälften av de närvarande aktierna och rösterna på stämman röstar för ett sådant beslut.

Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat (Punkt 10 (b))

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 6 059 570 kr, inklusive 2019 års förlust om -11 158 601 kr, balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 11)

Aktieägare representerade drygt 77% av rösterna i Bolaget (”Valberedningen”) föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt en suppleant för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget som revisor ska ha ett revisionsbolag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (Punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till stämmovalda ledamöter som inte är anställa i bolaget eller större aktieägare, för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (Punkt 13)

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Erika Kjellberg Eriksson och Gerald Engström som styrelseledamöter. Till ordförande föreslås Erika Kjellberg Eriksson. Styrelsen föreslår att Eva Sjökvist-Saers skall väljas till ny styrelseledamot samt att Berit Lindholm väljs till styrelsesuppleant.

Eva Sjökvist Saers, f. 1963, är för närvarande Styrelseaktiv inom Life science och är Styrelseordförande i Swelife samt Styrelseledamot i Recipharm AB, Karo Pharma AB och IDL Biotech AB. Eva är Legitimerad apotekare och Farm. Dr. från Uppsala universitet samt har kurser på INSEAD, IMD och EMP på IFL. Evas har erfarenhet som tidigare VD på APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB); direktör och företagsledning Apoteket AB; chef inom FoU Astra Pain Control och AstraZeneca; styrelseordförande i Apotekarsocieteten och styrelseledamot i SwedenBIO, Karolinska Institutet Holding AB, Dilafor AB och APL Fastigheter AB. Eva har inget aktieinnehav i Bluefish Pharmaceuticals.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Erika Kjellberg-Ericsson (ordförande), Gerald Engström och Eva Sjökvist-Saers, samt Berit Lindholm som suppleant.

Styrelsen föreslår omval av EY som revisionsbolag med Anna Kristina Svanberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om förlängning av konvertibellånet (Punkt 14)

Styrelsen föreslår en förlängning av det existerande konvertibellånet, á 59,5 miljoner SEK, beslutat vid årsstämma i bolaget den 21 juni 2017. Förslaget innebär att konvertiblerna ska ha en ytterligare löptid om två (2) år, dvs till och med 30 juni 2022 och fortsätta löpa med en ränta om nio (9) procent per år. I övrigt ska konvertibelvillkoren lämnas oförändrade. Ändringen av konvertibelvillkoren är villkorade av att innehavare av konvertibel accepterar detsamma. Innehavare som inte accepterar villkorsförändringen har rätt att få sitt konvertibellån återbetalt per nuvarande förfallodag. Implementation av de ändrade konvertibelvillkoren, och således förlängning av lån bortom nuvarande förfallodag, är vidare villkorat av att bolagets styrelse finner det lämpligt med hänsyn till bolagets övriga lånesituation.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om Bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana för­hållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 kommer tillsammans med fullmaktformulär att finnas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget i dess lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com , senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen.

____________________

Stockholm i april 2020

Bluefish Pharmaceuticals AB (pub)

Styrelsen

För mer information kontakta: Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals  Tel. +46 8 519 116 00 Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com  

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Fullmakt & Röstfullmakt Stämma 2020