Pressmeddelanden

Thursday, 27 June 2019

Bluefish Pharmaceuticals AB tillförs 57,9 MSEK eget kapital efter emissionskostnader genom företrädesemission

Företrädesemissionen tecknades till 26,1 MSEK med stöd av teckningsrätter motsvarande 43,9 procent, 15,0 MSEK med kvittning av fordran motsvarande 25,2 procent och 1,5 MSEK utan företrädesrätt motsvarande 2,6 procent. Resterande 16,8 MSEK motsvarande 28,3 procent tecknades som emissionsgaranti.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som fastställdes vid den extra bolagsstämman den 15 maj 2019.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats vid Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i Företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske under vecka 30.

Aktiekapitalet ökar med emissionen från 16 188 499,20 SEK till 21 584 665,60 SEK och antalet aktier från 80 942 496 till 107 923 328, envar med kvotvärde 0,20 SEK.

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Synch Advokater AB legal rådgivare i företrädesemissionen.

För mer information kontakta: Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals  Tel. +46 8 519 116 00 Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com  

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com