Finansiella rapporter

Thursday, 23 February 2017

Bokslutskommuniké 2016

VERKSAMHETEN

Stärkt plattform för fortsatt tillväxt

Den mycket starka tillväxten under senare delen av 2014 samt 2015 har enligt förväntan mattats av under 2016. En försäljningstillväxt om 10 % har dock genererats, utifrån den höjda nivå som skapats under 2015. Under helåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 311,6 (283,2) MSEK, fördelat på 63,2 (91,5) MSEK i Norden, 135,7 (101,2) MSEK i Norra Europa, 105,3 (84,9) MSEK i Södra Europa och 7,4 (5,7) MSEK i Övriga världen. Försäljningsökningen drivs av marknader utanför Norden såsom Spanien, Tyskland, Irland, UK, och Österrike, medan försäljningen i de nordiska länderna har minskat under perioden.  Försäljningen i de nordiska länderna har minskat bland annat på grund av pris-volatilitet samt leveransproblem för ett antal viktiga produkter.

Det andra halvåret har påverkats negativt av lagerbrist på ett flertal av bolagets viktiga produkter. Förutom försäljnings- och bruttovinstbortfall resulterar uteblivna leveranser även i straffavgifter enligt innevarande kontrakt, vilket har drabbat lönsamheten. Leveransproblemen för dessa produkter har hanterats och förväntas inte påverka resultatet framöver utöver det som kan anses vara en del av den normala verksamheten. Lönsamheten har även påverkats positivt av resultateffekter som hänför sig till tidigare år, vilket har bidragit till att bruttomarginalen har kunnat bibehållas på en fortsatt hög nivå.

Satsningar för fortsatt tillväxt

Under året har löpande utvärderingar av verksamheten gjorts och dessa har resulterat i nya identifierade tillväxtmöjligheter, både vad gäller delsegment och utbredning till nya marknader. Upptill detta har även satsningar gjorts i en stärkt säljorganisation med tillförd kompetens och erfarenhet, med särskilt fokus på bolagets verksamhet i norra Europa, inklusive marknaderna i Norden. Vi bedömer att vi idag har en stark organisation på plats med fokus på stor lokal kunskap och marknadskännedom.

För att säkerställa framgångsrika produktlanseringar samt bibehålla en konkurrenskraftig leveranskedja inledde bolaget under året ett arbete med att lägga till en ny kontraktstillverkare, vilket kommer att verkställas under det kommande året.

Som ett led i att stärka plattformen för fortsatt tillväxt har Bluefish även fortsatt investera i IT-system som stöd för verksamheten inom marknad, kvalitet och finans.     

Utveckling av produktportföljen

Under perioden har marknadsgodkännande erhållits för bolagets andra egenutvecklade produkt, Acetylsalicylic acid Bluefish. Acetylsalicylic acid Bluefish är en odragerad tablett som är utvecklad främst för den svenska marknaden. Där används den i förebyggande syfte för behandling av patienter som löper risk för att utveckla blodpropp. Bolaget har nu två egenutvecklade produkter i lanseringsfas, Hydroxyzine Bluefish och Acetylsalicylic acid Bluefish, och processen fortskrider enligt plan.

Utöver de två egenutvecklade produkter som kommer lanseras under 2017, kommer fyra nya inlicensierade produkter att lanseras under året samt att ytterligare tre befintliga produkter kommer att lanseras på nya marknader.  

Under 2016 har Bluefish tecknat sina första utlicensieringsavtal avseende Hydroxyzine. Utlicensiering av produkter erbjuder bolaget möjligheten att skapa försäljning på marknader där Bluefish själv inte har någon verksamhet. Lansering av produkten är beräknad till ca 18-24 månader efter ingått avtal. 

Sammansättningen av produktportföljen i respektive marknad är avgörande för bolagets framtida tillväxt och lönsamhet, och utvärdering av produkternas förväntade intjäningspotential sker löpande. Således fortsätter bolaget att investera i nya produktlicenser samt nya utvecklingsprojekt. I takt med att Bluefish växer och tar marknadsandelar blir vi också en intressant samarbetspartner för bolag som erbjuder unika produkter. Investeringar sker selektivt och enbart i de marknader där Bluefish ser en stor potential både vad gäller försäljning och lönsamhet. Under det andra halvåret har produktportföljen utökats med två inliceniserade produkter för ett varierat antal marknader. Sammanlagt har portföljen under året utökats med fem nya produkter samt uppstart av två nya utvecklingsprojekt. Nuvarande produkter under registrering förväntas lanseras under 2017 och 2018.

FRAMTIDSUTSIKTER

Under 2017 gör bolaget bedömningen att försäljningstillväxten kommer att öka jämfört med föregående år. Försäljningstillväxten kommer framför allt drivas av försäljning av nylanserade produkter, men även effekter från de satsningar som gjorts under innevarande år, vad gäller identifierade delsegment samt en stärkt säljorganisation och fokus på leveranssäkerhet. Försäljningstillväxten bedöms också bidra till en förbättrad lönsamhet, jämfört med helåret 2016.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som pdf

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com

Viktiga kontakter

För Affärsutveckling

business.development@bluefishpharma.com

Kundservice eller Rapportering Biverkningar

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-post complaints@bluefishpharma.com

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter

Prenumerera