Pressmeddelanden

Monday, 16 April 2018

Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2018, samt anmäla (I) sin avsikt att delta i stämman, samt (II) om, och i så fall hur många (högst två stycken), biträden som aktieägaren kommer medföra, till Bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 8 maj 2018.

Anmälan görs via Bolagets hemsida www.bluefishpharma.com, via e-post tanya.hesse@bluefishpharma.com, per telefon till 08-519 116 00 eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Märk kuvertet ”Bolagsstämma”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 8 maj 2018 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.          

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av en eller två justeringsmän

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       VD’s verksamhetspresentation

8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9.       Beslut:

a.om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b.om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c.om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

10.   Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

11.   Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

12.   Val av styrelseledamöter och revisorer

13.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust (Punkt 9 (b))

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om -10 203 417 SEK, inklusive 2017 års förlust om -59 105 771 SEK, balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (Punkt 11)

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (Punkt 12)

Styrelsen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Erika Kjellberg Eriksson, Gerald Engström, Karl Karlsson och Nivedan Bharadwaj som styrelseledamöter. Till ordförande föreslås Gerald Engström.

Styrelsen föreslår omval av EY som revisionsbolag med Anna Kristina Svanberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om Bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana för­hållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 kommer tillsammans med fullmaktformulär att finnas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget i dess lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com , senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen.

____________________

Stockholm i april 2018

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen

Bluefish Pharmaceuticals AB +46 8 519 116 00 info@bluefishpharma.se

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Fullmakt för årsstämma 2018

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com

Viktiga kontakter

För Affärsutveckling

business.development@bluefishpharma.com

Kundservice eller Rapportering Biverkningar

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-post complaints@bluefishpharma.com

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter

Prenumerera