Finansiella rapporter

Wednesday, 28 June 2017

Delårsrapport januari - mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,0 MSEK (79,3)

 • EBITDA uppgick till -2,9 MSEK (5,2)

 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,14 (-0,02) före utspädning

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

 • Minskad nettoomsättning och bruttovinst under perioden

  • Nettoomsättningen minskade med 8% till 73,0 MSEK

  • Bruttovinsten minskade med 21% till 30,2 MSEK

 • Negativ EBITDA om -2,9 MSEK under perioden

 • Framtidsutsikter 2017

  • Karl Karlsson, VD och Susanna Urdmark, CFO slutade i bolaget under april 2017. Berit Lindholm är nytillträdd VD.

  • Ökad försäljningstillväxt

  • Förbättrad lönsamhet

VERKSAMHETEN

Stärkt plattform dock minskad tillväxt

Försäljningen under årets första kvartal har mattats av jämfört med första kvartalet 2016. Under årets första kvartal uppgick nettoomsättningen till 73,0 (79,3) MSEK, fördelat på 15,7 (19,4) MSEK i Norden, 29,2 (30,5) MSEK i Norra Europa, 27,9 (24,3) MSEK i Södra Europa och 0,2 (5,1) MSEK i Övriga världen. Försäljningen drivs av marknader utanför Norden såsom Spanien, Tyskland, Irland, UK, och Österrike, medan försäljningen i de nordiska länderna har minskat under perioden.  Försäljningen i de nordiska länderna har minskat bland annat på grund av pris-volatilitet. 

Satsningar för fortsatt tillväxt

Arbetet med de kontinureliga utvärderingar av verksamheten har fortsatt och dessa har resulterat i nya identifierade tillväxtmöjligheter, både vad gäller delsegment och utbredning till nya marknader. Upptill detta har även satsningar som har gjorts i en stärkt säljorganisation med tillförd kompetens och erfarenhet, med särskilt fokus på bolagets verksamhet i norra Europa, inklusive marknaderna i Norden. Vi bedömer att vi idag har en stark organisation på plats med fokus på stor lokal kunskap och marknadskännedom.

För att säkerställa framgångsrika produktlanseringar samt bibehålla en konkurrenskraftig leveranskedja inledde bolaget under året ett arbete med att lägga till en ny kontraktstillverkare, vilket kommer att verkställas under 2017.

Som ett led i att stärka plattformen för fortsatt tillväxt har Bluefish även fortsatt investera i IT-system som stöd för verksamheten inom marknad, kvalitet och finans.      

Utveckling av produktportföljen

Under perioden har arbetet med bolagets tredje egenutvecklade produkt fortlöpt enligt plan och produkten kommer att skicka in för registrering till myndigheterna under början av kvartal två 2017. Bolaget har nu två egenutvecklade produkter som är i lanseringsfas, Hydroxyzine Bluefish och Acetylsalicylic acid Bluefish och lanseringen fortskrider enligt plan med introduktion på marknaden under 2017.

Utöver de två egenutvecklade produkter som kommer lanseras under 2017, kommer ytterligare fyra nya inlicensierade produkter att lanseras samt att ytterligare fem befintliga produkter kommer att lanseras på ytterligare marknader i Europa.   

Under 2016 tecknade Bluefish sina första utlicensieringsavtal avseende Hydroxyzine. Utlicensiering av produkter erbjuder bolaget möjligheten att skapa försäljning på marknader där Bluefish själv inte har någon verksamhet. Lanseringar är beräknade att ske ca 18-24 månader efter ingått avtal.  

Sammansättningen av produktportföljen i respektive marknad är avgörande för bolagets framtida tillväxt och lönsamhet, och utvärdering av produkternas förväntade intjäningspotential sker löpande. Bolaget fortsätter att investera i ytterligare nya produktlicenser samt i nya utvecklingsprojekt på vår R&D enhet. I takt med att Bluefish växer och tar större marknadsandelar blir vi också en intressant samarbetspartner för bolag som erbjuder unika produkter. Investeringar sker selektivt och enbart i de marknader där Bluefish ser en stor potential både vad gäller både  försäljning och lönsamhet. Under det första kvartalet har produktportföljen utökats med två inliceniserade produkter för ett varierat antal marknader inom EU.

FRAMTIDSUTSIKTER

Under 2017 gör bolaget bedömningen att försäljningstillväxten kommer att öka jämfört med föregående år. Försäljningstillväxten kommer framför allt drivas av försäljning av nylanserade produkter, som ett resultat av de satsningar som gjorts under 2016. Bluefish stärker vår säljorganisation på utvalda marknader och har ett fokus på leveranssäkerhet famöver. Försäljningstillväxten bedöms också bidra till en förbättrad lönsamhet, jämfört med helåret 2016.

För mer information kontakta, Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals Tel. 46 8 519 116 00 Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com  

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Release

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com

Viktiga kontakter

För Affärsutveckling

business.development@bluefishpharma.com

Kundservice eller Rapportering Biverkningar

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-post complaints@bluefishpharma.com

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter

Prenumerera